Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Stavanger Fotoklubb

§ 1 Navn
Klubbens navn er Stavanger Fotoklubb. Klubben ble stiftet 2006.

§ 2 Formål
Klubbens formål er å fremme interesse for fotografering i et sosialt og aktivt miljø for alle fotografer uansett nivå.

Foreningen har sitt virke i Stavanger, men er åpen for alle som er bosatt i regionen.

§ 3 Medlemskap
Alle kan bli medlemmer. Ved innmelding skal nye medlemmer betale den til enhver tid gjeldende kontingent. Klubbens kontingent blir fastsatt av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent betraktes som utmeldt. Nye medlemmer får utlevert klubbens vedtekter.
Alle medlemmer bør ha interesse for fotografering, ha ett ønske om å videreformidle sine kunnskaper, samt være åpne for erfaringsutveksling.

Ved representasjon av klubben plikter medlemmer å opptre aktsomt og utvise normal folkeskikk. Alvorlige overtredelser kan medføre eksklusjon fra klubben ved styrevedtak. Skriftlig meddelelse skal sendes medlemmet umiddelbart, eventuell skriftlig begrunnet anke skal foreligge styret innen 1 måned.

§ 4 Kontingent
Årskontingenten fastsettes på årsmøtet. Skoleelever og studenter betaler halv kontingent. Kontingenten betales forskuddsvis, fristen er normalt 31. januar. Ved innmelding etter 1. august beregnes halv kontingent.

Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Styret skal kalle inn til årsmøte hvert år. Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers varsel. Innkallingen blir sendt ut pr e-post.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret senest 2 uker før årsmøtet pr e-post.
Fullstendig saksliste sendes ut en uke før årsmøtet, pr e-post.
Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet avgjør alle saker med vanlig flertall dersom ikke annet er beskrevet i disse vedtektene.
Endringer av klubbens vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Det skal føres protokoll for årsmøtet. Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.

§ 6 Saksliste for årsmøtet
⦁ Konstituering av årsmøtet. Opprop/registrering av medlemmer som er tilstede og eventuelle fullmakter som er gitt
⦁ Valg av ordstyrer, referent for møtet og to representanter til å signere protokollen
⦁ Godkjenning av innkalling og agenda.
⦁ Styrets årsberetning
⦁ Godkjenning av regnskap
⦁ Godkjenning av budsjett for kommende år
⦁ Planer for kommende år
⦁ Forslag fra styret
⦁ Forslag fra medlemmer
⦁ Valg
⦁ Eventuelt
⦁ Avslutning

§ 7 Valgkomité
Årsmøtet skal velge en valgkomité som skal fremlegge forslag på styre og revisor til neste årsmøte. Valgkomiteen består av 2 personer og velges på årsmøtet.

§ 8 Klubbens styre
Klubben ledes av et styre bestående av minimum fem medlemmer: Leder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Styreverv velges for to år, og gjenvalg kan finne sted. Representanter fra undergrupper eller prosjekter kan møte i styret uten stemmerett der aktivitetene gjør det naturlig.

Ved avstemming i saker som behandles av styret har formann dobbeltstemme hvis det ellers er likt stemmetall.

§ 9 Revisor
Årsmøtet velger revisor for klubbens regnskaper.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 1/4 av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig pr e-post til alle medlemmer med minst 2 ukers varsel. Kun klubbens medlemmer har adgang til det ekstraordinære årsmøtet.

§ 11 Klubbens oppløsing
Forslag om klubbens oppløsning kan fremmes av styret eller 2/3 av medlemmene, og kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Oppløsning av klubben krever minst 3/4 flertall. Hvis slik beslutning blir fattet, bestemmes samtidig hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.

Vedtatt på årsmøte 14.01.2020